050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

PÄIHDEONGELMAT ja niiden hoito hypnoosin ja NLP:n avulla

Miete: Kun pyristelet kiusausta vastaan, olet jo häviämässä sille….Menestyksellisesti tätä ongelmaa ratkaistaessa on mielestämme lähdettävä siitä, että ongelman hoitamisen painopistettä on muutettava  rationaalisesta, pelkästään järkeen perustuvasta päihde-ongelmakeskeisestä ajattelusta keskeisemmin niihin syihin, joista ongelmainen kärsii tai on kärsinyt alkoholin käytön lisäännyttyä. On huomattava, että päihteiden hallitsematon liikakäyttö ei ole varsinainen ongelma vaan seuraus.

Keskeisimpiä yhteneväisyyksiä toisiinsa nähden päihde- ja etenkin alkoholiongelmaisilla näyttävät edustavan itsetunto-ongelmat, patoutunut viha, katkeruus, tunteiden osoittamisen kykenemättömyys ja vastuun sietokyvyn heikkous tai jopa täydellinen kykenemättömyys vastuun ottoon asioista. Kyse on myös henkilön omista valinnoista – ei kasvatuksesta tai ympäristötekijöistä, joskin ne voivat luoda otollisen tilaisuuden.

Toipumisen ja uudelleen valinnan tekee mahdolliseksi ainoastaan se tosi seikka, että päihdeongelmainen henkilö tunnustaa ongelmansa ja ottaa itse valinnoistaan vastuun. Paraneminen edellyttää nöyryyttä.

Alkoholista puhuttaessa, alkoholismin biologinen perusta on pitkään tunnettu. Suurkulutukseen taipuvaisen ihmisen aivoissa mielihyvää tuottavan välittäjäaineen, dopamiinin, määrät tai käyttäytyminen on erilaista kuin muiden aivoissa. Kyseisten poikkeavuuksien on todettu jossain määrin olevan perinnöllisiä, mutta se ei pois sulje sitä tosiasiaa, että tällaisen poikkeaman omaava henkilö voi elää elämänsä joko täysin raittiina tai täysin halliten alkoholin käyttönsä eli omien valintojensa pohjalta. On muistettava näet kuitenkin, että kyse on taipumuksesta – ei siis ehdottomuudesta ”joutua” käyttämään alkoholia.

Hoidon lähtökohdat

Ennuste ongelman hoitamiseksi niissä tapauksissa, joissa alkoholiongelmissa ensimmäisen yhteyden tekee jokin lähiomainen tai sukulainen, on huono, koska se on viite siitä, että ongelmasta kärsivä ei ole itse aktiivisesti tekemässä asiansa hyväksi mitään. Hän on korkeintaan antanut suostumuksensa muille, että he voivat ottaa yhteyttä apua antaviin tahoihin….

Tällöin on yleistä se, että esimerkiksi miehensä alkoholin käyttöön henkisesti väsynyt ja avioliittonsa jatkumisen jo toivottamaksi näkevä vaimo ottaa yhteyttä miehensä puolesta. Mies puolestaan saattaa lupautua vaimon mieliksi mennä kokeilemaan tätäkin keinoa… vaikka hän jo etukäteen asennoituu kokeiluun tuhoon tuomittavalla tavalla.

Niissä tapauksissa sen sijaan, joissa henkilö hyväksyy ja ymmärtää oman vastuunsa merkityksen asian hoitamisessa ja valintoja tehtäessä, kyetään varmasti pääsemään alkoholin liikakäytöstä eroon. Mutta. Ilman tätä hyväksymistä asiaan ei saada parannusta edes kauniilla sanoilla, pakkohoidoilla eikä antabuksilla.

On päivänselvää ja käytännössä toteen näytettyä, että apua alkoholismiin on saatu antabuksilla, ilokaasuhoidoilla, katkaisuhoidoilla jne. Totta. Yksi hoitotapa sopii toiselle, toinen toiselle.

Iloksemme olemme myös oman työmme puitteissa panneet merkille, miten olemme onnistuneet auttamaan niitä monia, jotka puolestaan eivät ole kokeneet hyötyvän muista keinoista. Tämä ei tarkoita sitä, että ellei muut keinot tepsi niin sitten tämä edustamme keino tepsii. Ei.

Totta kai myös on tapauksia, joissa tunnemme olevamme voimattomia. Silloin suosittelemme apua tarvitsevaa henkilöä heti etsimään parannusta jollain muulla keinolla. Kiitos. Kyse on näet siitä, minkä hoitomuodon kukin kokee tai tuntee omakseen, minkä hyväksyy itselleen sopivimmaksi.

Keille tarjoamamme apu sitten on tarkoitettu?

Palvelemme niitä;

– joille on korkea kynnys hakea apua ryhmistä ja haluavat yksilöllistä apua, jossa nimenomaan hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa asian suhteen otetaan huomioon.

– jotka kokevat tarvitsevansa jonkinlaista ”hienosäätöä” alkoholin käyttöönsä, eivätkä koe ainakaan  toistaiseksi olevansa varsinaisia alkoholisteja.

– alkoholiongelmaisia, jotka eivät halua hyväksyä sellaisia ajatustapoja, joissa alkoholisteja opetetaan epäjohdonmukaisesti leimaamaan itseään koko loppuelämänsä ajan  alkoholisteiksi, vaikka henkilö olisi ollut täysin raittiina jo vuosikausia. Kokien, että tämän kaltainen ”rankaisutapa” ruokkii henkilön jo muutenkin huonoa itsetuntoa. Tällaista epäjohdonmukaisuutta kun ei esiinny muunlaisten ongelmien korjaamisen yhteydessä. Tupakointinsa vuosia sitten lopettaneet, eivät kutsu itseään tupakoitsijoiksi loppuelämäänsä.  Usein kuulemamme kysymys on; miksi samaa vapautumista ei voida suoda alkoholia joskus käyttäneelle?

– jotka kokevat tarvitsevansa itsetuntonsa tukemista, sitä, että he voivat tuntea olevansa ihmisarvomittareissa muiden kanssa samalla viivalla, että he saavat lisää selviytymiskeinoja – oppivat jopa rentoutumaan täydellisesti ilman alkoholiakin; tai jotka haluavat oppia kohtaamaan ongelmiaan ja vaikeuksiaan siten, että pystyvät toimimaan aktiivisemmin, kykenevät itse ottamaan vastuun asioistaan.

– he ainakin hyötyvät hypnoosin ja NLP.n suomista keinoista. Siitä olemme, näkemiemme tulosten perusteella vakuuttuneet.

Vastaanotto kertojen tarve alkoholi-ongelmissa on keskimäärin 5-10 käyntiä, jonka lisäksi asiakas saa veloituksetta itselleen mittatyönä tehdyn hoitoäänitteen, jossa 1-2 eri ohjelmaa. Mukana seuraa kirjalliset kuunteluohjeet. Käynnit varataan aina käynti kerrallaan eteenpäin.

Share This