050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Sinfonian tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee sinun henkilötietojesi käsittelyä silloin kun olet meillä henkilöasiakkaana.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
Käsittelemme tietojasi vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 • asiakkaan informointi ja muistuttaminen
 • Sinfonian tilastointi, laskutus ja perintä
 • annettujen suostumusten perusteella palveluista informoimisen ja markkinoinnin tarkoituksiin
 • palautteiden, viralliset selvityspyyntöjen käsittely
 • asiakaspalautteiden käsittely.

Millaisia tietoja minusta kerätään?
Käsittelyn kohteena olevat henkilötietosi:

 • perustiedot
 • ajanvaraustiedot
 • laskutustiedot
 • suostumukset ja kiellot

Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Sinun ilmoittamasi perustiedot tiedot poistetaan ajanvarausjärjestelmästämme, pyynnöstäsi perusteella. Palautteisiin liittyvät tiedot säilytetään 5 vuotta.

Kuka käsittelee henkilötietojani ja minne niitä luovutetaan?

 • Ilmoittamasi perustiedot ovat ajanvarauksessa olevien virkailijoiden ja kaikkien Sinfoniassa toimivien hoitoja tekevien ammattilaisten käytettävissä.
 • Vapaaehtoiset vakuutukset: tarpeelliset tiedot luovutetaan antamasi suostumuksen mukaisesti
 • Viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus
 • Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.

Mistä lähteistä tietoni kerätään?
Sinulta itseltäsi
Sinun ilmoittamasi perustiedot. Jos olet alaikäinen myös huoltajasi ilmoittamat tiedot

Sinun oikeutesi

 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Itse ilmoittamasi tietosi voidaan poistaa sinun pyyntösi perusteella
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Miten henkilötietoni suojataan?
Sinfonia Oy käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Sinfonia Oy valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
p. 050 516 9540
email: info@sinfoniaoy.fi

Share This