050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Eettisyys Sinfoniassa

Eettisyys

Yleistä

Seuraavat eettiset ohjeet koskevat Sinfonia Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittaneita Hoitajia.

Tässä ohjeistossa Hoitajalla tarkoitetaan kaikkia hoitotyötään Integroituneen lääketieteen hoitopalvelukeskus Sinfonia Oy:n (jatkossa, Sinfonia Oy) tiloissa tekeviä alansa ammattilaisia ammatti-nimikkeeseen katsomatta. Hoitaja hyödyntää koulutuksensa antamia mahdollisuuksia auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet.

Perusarvo

Jokaisen ihmisen ihmisarvo on ehdoton, tasavertainen ja loukkaamaton. Hoitajan arvomaailma perustuu terveydenhuoltoalalla vallitseviin eettisiin ohjeisiin ja YK.n ihmisoikeuksien asiakirjoihin ja näin hoitaja suhtautuu työskentelyssään asiakkaan maailmankuvaan ja arvomaailmaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti.

Hoitamisen lähtökohdat

Hoitotyössä uskotaan ja luotetaan muutoksen ja kehittymisen mahdollisuuteen ja hoidon tavoitteet luo periaatteessa aina asiakas. Tavoitteena on asiakkaan henkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen. Sinfonia Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittanut hoitaja ymmärtää hallitsemiensa menetelmien tehon ja sen, että hoidon tavoitteet luodaan yhdessä asiakkaan kanssa, ymmärtäen, kunnioittaen asiakkaan mielipiteitä, arvomaailmaa ja maailmankuvaa. Hoitaja ymmärtää ja kunnioittaa omaa eettistä vastuutaan työssään. Toisaalta hoitaja ymmärtää ja tunnustaa omat ja/tai hoitomenetelmänsä rajoitukset hoitotyössään.

Hoitaja

Hoitaja toimii aina asiakkaan hyväksi yhteisesti tehtyjen sopimusten pohjalta. Hoitaja pyrkii opastamaan ja ohjaamaan asiakasta siten, että asiakas jatkossa selviää omaehtoisemmin, hoitajaltaan saamiensa opastusten pohjalta, hoitajan tehdessä itsensä tarpeettomaksi mahdollisimman nopeasti; toisin sanoen hoitaja pyrkimys on kulkea asiakkaan rinnalla vain hetkellisesti ohjaten hänet toimimaan itsenäisesti mahdollisuuksien mukaan. Hoitaja tuntee omat vahvuutensa ja rajoituksensa ja tunnistaa menetelmäänsä sisältyvät mahdollisuudet ja rajoitukset eri hoitotilanteissa. Hoitaja ohjaa tarpeen vaatiessa asiakkaan jatkohoitoon.

Hoitaja rakentaa työskentelynsä asiakkaan vakaumuksien, arvojen ja maailmankuvan kunnioittamiseen ja näin välttää hoitotyöskentelyssä omia ideologisia kannanottoja ja omien arvojen tyrkyttämistä asiakkaalle

Hoitajalla on oikeus kieltäytyä omaan maailmankuvaan sopimattomista toimeksiannoista. Hoitajalla on oikeus yksityisyyteensä ja hänellä on oikeus säilyttää riippumattomuutensa sekä henkilökohtainen koskemattomuutensa. Hoitajalla on esim. oikeus antaa asiakkailleen rajatut puhelinajat yhteydenottoja varten.

Hoitaja noudattaa terveydenhuoltoalalla yleisesti noudatettavaa vaitiolovelvollisuutta. Asiakkaan henkilötiedot ja keskustelujen sisällöt kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Mahdollisten tapausselostusten julkaisussa, suojattunakin, tulee aina pyytää asiakkaalta lupa, joka tarvittaessa pyydetään kirjallisena. Hoitaja ylläpitää luottamuksellista asiakaskortistoa, johon kirjataan tapaamisista oleellinen tieto.

Hoitaja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden hoitotyössä toimivien kanssa. Hoitajan suhtautuminen muita hoitosuuntia ja hoitomuotoja edustavia alansa ammattilaisia kohtaan on ensisijaisesti avoin, suvaitseva ja arvostava sekä toisaalta tarvittaessa kriittinen.

Hoitaja noudattaa elinikäisen oppimisen periaatetta ammatillisessa kehittymisessä. Hän tutustuu uusiin hoitosuuntiin, opiskelee ja kehittää itseään jatkuvasti sekä huolehtii itsestään ja pitää yllä omaa jaksamistaan ja tarvittaessa hakee apua työnohjauksesta tai terapiasta. Hoitaja ymmärtää oman fyysisen ja psyykkisen terveyden merkityksen työlleen ja ymmärtää minkälaisen sairauden tai huonokuntoisuuden aikana ei ole soveliasta pitää vastaanottoa. Hoitaja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan Sinfonia Oy:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja työnohjausryhmiin.

Asiakas

Hoitotapahtumassa kohtaavat kaksi asiantuntijaa: asiakas oman tilanteensa suhteen ja hoitaja käyttämiensä menetelmien osalta. Hoitaminen on yhteistyötä. Hoitaja kertoo asiakkaalle kyseisessä hoitotilanteessa käytettävästä hoitomenetelmästä muista käyttämistään menetelmistä asiakkaan haluaman tiedon mukaisesti. Asiakkaalla on aina oikeus saada tietää miksi hoitaja mitäkin menetelmää, hoitovälinettä tai ainetta käyttää. Toisaalta hoitajalla on oikeus edellyttää asiakkaalta sitoutumista hoitoprosessiin, siihen liittyviin harjoituksiin, tehtäviin, kotitehtäviin ja yhteisesti sovittaviin tavoitetta tukeviin harjoituksiin tai tekemisiin. Nämä yhdessä sovitut asiat sitovat sekä hoitajaa että asiakasta ja molemmilla on oikeus sitoutumisen arviointiin.

Asiakkaan itselleen maksamaa hoitoaikaa ja hänelle tarjottavaa hoidon tuomaa rauhaa kunnioittaen, hoitajan on pidettävä oma puhelin äänettömällä tai suljettuna kokonaan hoitotapahtuman aikana. Myös puheluiden soittaminen kesken hoitotapahtuman on kiellettyä hoitajan taholta, em. syistä johtuen.

Asiakkaalla on ehdoton oikeus yksityisyyteensä. Hoitotapaamisten välillä hoitajalla on oikeus ottaa yhteyttä asiakkaaseen vain yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa.

Valitusmenettely

Hoitajan tulee ymmärtää vastuunsa hoitotyössä ja tarvittaessa informoi asiakastaan valitusmahdollisuuksista. Asiakkaan ollessa tyytymätön hoitoon tulisi ensisijaisesti asiakkaan ja hoitajan kyetä sopimaan asia keskenään tai kolmannen henkilön läsnä ollessa. Jos keskinäinen sopiminen ei onnistu, on asiakkaalla oikeus valittaa kirjallisesti Sinfonia Oy:n hallitukselle, joka ohjaa valituksen eettiselle valiokunnalle. Valiokunta käsittelee asian ja mikäli toteaa hoitajan toimineen epäeettisesti se voi antaa Sinfonia Oy:n hallitukselle ehdotuksen yksityisestä huomautuksesta, kirjallisesta varoituksesta tai irtisanomisesta. Hallitus tekee päätöksen ehdotuksen pohjalta – päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Sinfonia Oy:n alaisuudessa toimii eettinen valiokunta, joka koostuu kahdesta yrityksen jäsenestä ja kahdesta yrityksen ulkopuolisesta henkilöstä. Valiokunta kootaan tarvittaessa.

Share This