050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen. Keinoina käytetään fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. Kipu- ja oirehoitoina käytetään fysikaalisia hoitoja mm. lämpöhoidot, mekaaniset hoidot ja sähköhoidot. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti valitsee yhdessä asiakkaan kanssa liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet ja ohjaa niiden käyttöä.

Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen omat voimavaransa. Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon.

Share This